Sách “Hỏi - Đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

29/10/2017 08:50:05

12049

Sách “Hỏi - Đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Tài liệu dành cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, 2016.