Hội nghị học tập chuyên đề "Tuổi trẻ Hàng hải nhớ lời Di chúc theo chân Bác"

13/09/2019 16:43:08

693

Thực hiện công văn chỉ đạo số 2600-CV/TĐTN-BTG ngày của Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng về việc đẩy mạnh hoạt động tổ chức Hành trình Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác trong đợt cao điểm từ 10/8 đến 02/9, chiều ngày 31/8/2019, tại Hội trường A8, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Tuổi trẻ Hàng hải nhớ lời Di chúc theo chân Bác” với sự tham gia của 550 đoàn viên là cán bộ Đoàn các cấp đến từ các liên chi đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc và các chi đoàn trong toàn trường. Đồng chí Nguyễn Vương Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Đoàn trường đã chủ trì Hội nghị và trực tiếp trình bày các nội dung của Chuyên đề. 
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ta trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cho cả hôm nay và tương lai. Di chúc là văn kiện của một nhà chính trị lớn, lãnh tụ cao nhất của Đảng và dân tộc, Người đã sáng tạo ra thời đại mới, “thời đại Hồ Chí Minh”, thời đại của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam; vừa là tác phẩm nghệ thuật tầm cỡ của một nhà văn hóa lớn. 
Đồng chí Nguyễn Vương Thịnh – Bí thư Đoàn trường đã tập trung nhấn mạnh những nội dung cơ bản của Di chúc Hồ Chí Minh, đặc biệt là những nội dung Bác nói về thanh niên, nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ bảo vệ Tổ quốc; khẳng định đây là đội hậu bị của Đảng, là người chủ tương lai của đất nước; yêu cầu Đảng phải chăm lo bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho họ.