Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2022

17/02/2023 16:15:56

44

Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2022
Thực hiện Hướng dẫn số 168-HD/TĐTN-BTG ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2026; Công văn số 6308- CV/TĐTN-BTG ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tăng cường công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chi Minh năm 2022, sáng Thứ 7 ngày 15/10/2022 đã diễn ra Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tham gia Hội nghị có các đại biểu đại diện BTV Thành đoàn, thường trực Đoàn trường - HSV trường, các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn trường, Ủy viên BCH HSV trường và các đoàn viên ưu tú thuộc diện theo dõi, bồi dưỡng giới thiệu kết nạp Đảng. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hóa; lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.