Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

07/02/2019 23:44:34

5012

Căn cứ Hướng dẫn số 87-HD/TWĐTN-BTG ngày 28/3/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; Căn cứ Hướng dẫn số 102-HD/TĐTN-BTG ngày 07/02/2017 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng về học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn 2016 – 2021; Căn cứ Hướng dẫn số 49-HD/ĐTN ngày 31/01/2019 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cả ngày 28/2/2019 tại phòng họp số 3, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho đối tượng cán bộ Đoàn đoàn viên thanh niên. Đồng chí Nguyễn Vương Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Đoàn trường chủ trì Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt về nội dung Hướng dẫn số 49-HD/ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc triển khai học tập và làm theo chuyên đề năm 2019, cách thức triển khai ở các đơn vị, đặc biệt là cấp chi đoàn. Ban Thường vụ Đoàn trường cũng đã giới thiệu các nguồn tư liệu để phục vụ học tập chuyên đề đã được số hóa và đăng tải trên website của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Nhaf trường. Với chủ đề năm 2019 dành cho cán bộ Đoàn là "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi" và Chủ đề năm 2019 với đối tượng đoàn viên thanh niên là "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm", mỗi ngườicán bộ Đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên cần cụ thể hóa thành những hành động thiết thực, chủ động xây dựng chương trình hành động của cá nhân để thực hiện và kiểm điểm, báo cáo kết quả trước tập thể.