Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu CN Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cấp thành phố năm 2016

27/10/2016 08:42:28

1308

Nhằm hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” năm 2016 do Thành đoàn Hải Phòng phát động, sáng ngày 26/8/2016, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức triển khai Hội thi ở cấp trường và tổ chức thi trực tuyến cho hơn 1.000 đoàn viên thanh niên.  Cuộc thi là hoạt động nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân;  Là hoạt động thiết thực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TĐTN-TG ngày 18/5/2016 của Ban Thường vụ Thành đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030. Nội dung Hội thi liên quan đến những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, những hiểu biết về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chỉ trong một thời gian ngắn phát động từ ngày 25/8/2016 đến hết ngày 30/9/2016 đã có gần 11.000 lượt đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia dự thi.