TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỚI CHỦ ĐỀ: LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!

23/03/2024 18:56:03

100

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỚI CHỦ ĐỀ: LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!

Luật số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường. Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.