TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023

23/03/2024 18:06:38

96

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành đã được Quốc hội khóa XII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011 (Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010).

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 có 07 Chương, 80 Điều (tăng 29 Điều so với Luật cũ). Luật mới bổ sung thêm đối tượng áp dụng là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội; làm rõ tổ chức xã hội bao gồm tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Luật cũng bổ sung, làm rõ khái niệm về một số chủ thể mới, bao gồm: người tiêu dùng, người có ảnh hưởng, người tiêu dùng dễ bị tổn thương, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên không gian mạng, tổ chức bán hàng đa cấp và cá nhân tham gia bán hàng đa cấp. Đối với các giao dịch có yếu tố xuyên biên giới, các giao dịch trên không gian mạng, Luật đã bổ sung đối tượng mới là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.