Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Hải Phòng thời kỳ mới”

27/03/2024 23:00:30

91

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Hải Phòng thời kỳ mới”

Đạo đức trong sáng – Lý tưởng cách mạng – Tiên phong hành động – Lối sống văn hoá – Bản lĩnh vững vàng – Kỹ năng phù hợp – Giàu lòng yêu nước – Có sức khoẻ tốt – Học tập liên tục – Sáng tạo không ngừng – Tuân thủ pháp luật – Khát vọng vươn lên.