Hội thi OLYMPIC các môn khoa học Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh 2015

04/10/2015

5380

Phần thi vận động mang tên: SỨC KHỎE PHÙ ĐỔNG + Phần 1: Let’s dance - Cùng nhảy nào! + Phần 2: Màu cờ sắc áo + Phần 3: Viên gạch hồng mùa đông + Phần 4: Đoàn kết để chiến thắng