Ban Phát thanh Sinh viên VMU Radio

22/10/2015

4263

Là đơn vị truyền thông và nắm bắt dư luận sinh viên trực thuộc Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam