Tìm kiếm
Ngày Tiêu đề Tải xuống
09/02/2023

212/KH-DTN- Kế hoạch tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng "Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện 07/4"

09/02/2023

209/KH-DTN- Kế hoạch tổ chức Hội thảo Sinh viên với Nghiên cứu khoa học.

09/02/2023

171/KH-DTN- Kế hoạch Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

09/02/2023

169/HD-DTN- Hướng dẫn kiện toàn Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2021-2022.

09/02/2023

161/KH-DTN- Kế hoạch triển khai chương trình phối hợp với Ngân hàng Quân đội MB- CN Bắc HP trong công tác vận động gây Qũy hoạt động An sinh xã hội.

09/02/2023

157/CTr-DTN- Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022

09/02/2023

32/KH-DTN- Kế hoạch tổ chức Hội nghị BCH Đoàn trường quý III năm 2022

09/02/2023

25/KH-DTN- Kế hoạch tổ chức Workshop "Xây dựng hình ảnh truyền thông trong hoạt động Đoàn, Hội"

09/02/2023

19/KH-DTN- Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác video, clip tiktok VMU check

09/02/2023

18/BC-DTN- Báo cáo tổng kết Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2022

09/02/2023

16/CTr-DTN- Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022-2023

09/02/2023

12/TB-ĐTN- Thông báo xếp loại thi đua và phân bổ khen thưởng năm học 2021-2022

09/02/2023

10/TB-ĐTN- Thông báo triển khai Cuộc thi "Vũ điệu tuổi trẻ"

09/02/2023

06-BC-DTN-Báo cáo công tác Đoàn quý II năm 2022

09/02/2023

04/TB-DTN- Thông báo phân công công tác đối với các đồng chí Uỷ viên BCH Đoàn trường khóa XL, nhiệm kỳ 2022-2024.

09/02/2023

03-KH/DTN- Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2022

09/02/2023

02/CTr-DTN- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học HHVN lần thứ XL, nhiệm kỳ 2022-2024.

09/02/2023

01/QD-ĐTN- Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Hàng hải Việt Nam khóa XL, nhiệm kỳ 2022-2024.

11/03/2021

Tài liệu SHCĐ tháng 3/2021

11/03/2021

Tài liệu SHCĐ tháng 2/2021

11/03/2021

Tài liệu SHCĐ tháng 1/2021

11/03/2021

Tài liệu SHCĐ tháng 12/2020

11/03/2021

Tài liệu SHCĐ tháng 11/2020

11/03/2021

Tài liệu SHCĐ tháng 10/2020

11/03/2021

Tài liệu SHCĐ tháng 7/2020