Công trình thanh niên "Hệ thống hỗ trợ phát triển phong trào sinh viên 5 tốt"

24/10/2018 11:17:08

444

Xuất phát từ mục đích hỗ trợ cho việc theo dõi, nắm bắt được kịp thời tình hình triển khai và phát triển phong trào “Sinh viên 5 tốt” ở các đơn vị Khoa/Viện đồng thời giúp cho các sinh viên đăng ký “Sinh viên 5 tốt” có thể biết được thông tin các hoạt động phù hợp với tiêu chí để tham gia, có thể chủ động sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động trong năm học, cũng như theo dõi tiến độ đạt các tiêu chí sinh viên 5 tốt của mình; Trong năm học 2017 - 2018, Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên trường đã triển khai xây dựng Hệ thống "Hỗ trợ phát triển phong trào sinh viên 5 tốt". Hệ thống được xây dựng với các chức năng chính: đăng ký sinh viên 5 tốt, cập nhật các hoạt động cấp trường, khoa, viện phù hợp với các tiêu chí, theo dõi tiến trình phấn đấu sinh viên 5 tốt... Công trình được triển khai thành công sẽ là kênh để đoàn viên, sinh viên trong Nhà trường có thể đăng ký tham gia phong trào sinh viên 5 tốt một cách thuận lợi, cũng như việc theo dõi, đánh giá ở cấp Trường và cấp Khoa/Viện diễn ra được nhanh chóng, kịp thời. Công trình được triển khai ngay tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam, bắt đầu từ ngày 20/3/2018 và kết thúc vào ngày 31/05/2018. Đối với từng đối tượng sử dụng, công trình có các chức năng riêng biệt:

1. Đoàn trường, Hội sinh viên trường (theo dõi danh sách đăng ký sinh viên 5 tốt, cập nhật các hoạt động cấp trường phù hợp với các tiêu chí, cập nhật danh sách sinh viên tham gia các hoạt động.

2. Bí thư liên chi đoàn các đơn vị (theo dõi danh sách sinh viên đăng ký sinh viên 5 tốt của đơn vị mình, cập nhật các hoạt động cấp khoa phù hợp với các tiêu chí, cập nhật danh sách sinh viên tham gia các hoạt động cấp khoa)

3. Các sinh viên đăng ký tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt” (theo dõi tiến trình phấn đấu sinh viên 5 tốt của bản thân, xem danh sách các hoạt động phù hợp)

Công trình này sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đẩy mạnh phong trào sinh viên 5 tốt tại đơn vị, giúp các cơ sở Đoàn, Hội tăng cường được công tác nắm bắt việc phát triển phong trào.

Giao diện đăng ký tham gia phong trào của sinh viên

Giao diện danh sách đăng ký sinh viên 5 tốt tổng hợp